kalender

 

Frank Adam

Biografie

Frank Adam (1963) is een literaire duizendpoot. Hij schrijft niet alleen teksten voor theater, opera en radio, hij publiceert ook romans, absurde fabels, poëzie en liederen. In zijn werk gaat hij vaak in dialoog met theater en muziek: voor Klara maakte hij een reeks luisterspelen, waar hij zelf ook in meespeelde. Zijn oeuvre werd meermaals onderscheiden, onder andere door de European Theatre Today - The Plays, en werd onder meer vertaald naar het Engels, Frans, Duits en Italiaans.

De thema's die in het werk van Adam aan bod komen kunnen niet onder een noemer gevat worden. Zowel absurde als ernstige, geestige als ontroerende onderwerpen staan centraal in zijn verhalen, die vaak filosofisch getint zijn. Met de cyclus Confidenties aan een ezelsoor (Davidsfonds) heeft Adam het genre van de fabel voor volwassenen heruitgevonden. Na eerdere publicaties in De Standaard en De Morgen, werden deze fabels gebundeld in een reeks van drie tweeluiken, rijk geïllustreerd door Klaas Verplancke. Binnen elk tweeluik komt de dualiteit van een bepaald thema aan bod: afzondering versus betrokkenheid, erotiek versus liefde.

In januari verblijft Frank Adam twee weken in het Lijsternest. Hij zal er werken aan drie projecten. Een eerste is de afwerking van het derde tweeluik uit de cyclus Confidenties aan een ezelsoor. In de zesde bundel, getiteld Fabels van de troost, verkent Adam de kleine rituelen van het persoonlijke leven, en hoe stilte daarin als taal kan functioneren. Daarnaast zal de auteur er werken aan een nieuw project rond het kortste literatuurgenre ooit: het aforisme. Daarmee speelt hij in op de moderne, digitale manier van communiceren. Tot slot richt hij zijn aandacht op het operalibretto BABEL, dat hij maakt in opdracht van I Solisti del Vento, de Vlaamse Opera en HETPALEIS. De première ervan is voorzien voor december 2015.

Meer info op de site van de auteur.  

Top

Auteurstekst

Frank Adam

EEN WOLKSKE RAMMSTEIN IN HET LIJSTERNEST
Schrijversresidentie Stijn Streuvels, 5 januari 2015  

Beste Stijn Streuvels  

Tis triestig dat het regent in den herfst, maar als het smoort in de winter is het toch ook miserie. Ik heb Ingooigem enigte keren wit-blind doorkruist eer ik mocht uitstappen bij uw Lijsternest.
Ge waart niet thuis maar ge liet mij de sleutel. Ik moet het eerlijk zeggen gelijk het is, ge hebt uzelf en uw naasten een schone doeninge gezet, met meubels, vloeren en boekenmuren die, als het god en provincie belieft, de tijd nog lange zullen trotseren.
Maar is het mijn gedacht, of zijn de wasem woorden en de dampen gedachten die hier een goede eeuw in aarzelende draaiing zijn blijven hangen, in de stilte zo verdicht dat ze de trommelvliezen elke second aan flenten kunnen scheuren?
Ik heb mij gepermitteerd die eenbaarlijke stilte met een wolkske Rammstein te verstuiven. De oren kunnen het niets-horen al wat beter verduren.
Doch het blijft raar, hier gast zonder gastheer te zijn. Zal ik, gelijk nen dief, op mijn tenen terten als ik mij voor een bete fruit naar de frigo begeef?
Ik heb de deur in haar slot gedraaid en met de gordijnen het zwart van de nacht geblindeerd.
De dieren komen hier vanuit de akkers gelijk vroeg-twintigste-eeuwse zombies staren in de nacht en ze maken ook raar geruchten met hun lijf.
Maar ge zijt bedankt, Stijn Streuvels, dat ik hier vertoeven mag. Als ik u gelijk een wildvreemde zou tegenkomen in de velden, we zouden vast en zekerst gelijk zielsverwanten lange met elkaar blijven klappen.
Een goede nacht gewenst  

Frank Adam  

 

DIAGNOSE BIJ INBRAAK  

Inbraak is een daad van psychoanalyse 

waarbij de inbreker inbreekt in uw huis 

om binnen te dringen in uw onderbewustzijn.  

In ruil voor een paar bezittingen
kraakt de inbreker 
uw onderbewustzijn
om te zien of u de dingen bezit 
danwel
of u door de dingen wordt bezeten.  

Bovenal bemin uw dieven als therapeuten 

en uw therapeuten als dieven. 

 

 

‘L'ASSASINAT D'UN HUMORISTE DONNERA VIE A MILLE ET UNE BLAGUE'

VLINDERS EN BOEDDHA'S IN HET LIJSTERNEST    
Frank Adam, Het Lijsternest
Schrijvershuis Stijn Streuvels, Ingooigem, 6 januari 2015    

Beste Stijn Streuvels  

Een late vlinder ligt morsdood vervrozen voor uw dorpel, en d'ijspegels pletsen uit het geboomte als ik mij in de vriezekou naar uw buitengemak begeef.  Maar met de broeksriem op mijn knoessels  kan ik mijn gedachten warmen aan uw vele relieken uit den Oriënt.
Het heilig graf!  Den al-Masjid Al-Aqsa! - Het deinen der kamelen! - De praal & pronk van de Metropolitan te Caïro! - Zo'n toeristentoer in diên tijd staat gelijk met een ruimtereize naar maan, Mars of Pluto nu!µ

Maar moest ge dien toer vandaag mogen overdoen, zoudt ge even zorgeloos genieten, als ge met uw volle verstand besefte dat ze in die streke schieten en elkaar de kele oversnijden voor het kleinste niemendal?  Gij die den oorlog, haar miserie en verscheurende keuzen hebt gekend, zegt mij: kunt ge schrijven, reizen, resideren en van koo gebaren?
Er zit een grote boeddha op het rek rechts van uw schrijftafel.  Ik heb mij gepermitteerd mijn reis-exemplaar op zijn handpalmen te placeren.  Misschienst dat onze beide boeddha's in woordenloze sprake kunnen diskuteren en ons ten gepasten tijde laten weten wat we moeten doén.
Doch voorlopig, zoals boven uw raamkozijn in vergulde letters staat te blinken onder het plafond: ‘Nvlla dies sine linea'! - ‘Genen dag zonder nen regel!'.
Al weten gij en ik maar al te goed, Stijn Streuvels, dat het met regels en woorden gaat gelijk met vlinders.  Ze warrelen wild van u weg, kittelen ongenaakbaar de kruin van uw verstand, of liggen van hun eigenzelf morsdood op de dorpel van uw mond.
Nacht over Het Lijsternest
Nacht over de flank van Oedelem-Berg
Stilte
Het buikspreken van de taal

Frank Adam  

PS 7 januari.  Na de onverwachte tijding over de satirische gazet Charlie Hebdo in Vrankrijk, ziehier mijnen regel van den dag:   

‘Doodt een grappenmaker en duizend en één grap zal floreren'

‘Humoristen, niet de humor kunt ge vermoorden.'  

 

 

HET LACHEN VAN MOHAMMED

SEANCE met GEEST STIJN STREUVELS over DE ISLAM  

Beste Frank Adam    

Het moet gedaan zijn met dat daveren in mijn huis om mijn geest op te roepen.  Beseft ge niet welk fortuin de Provincie West-Vlaanderen aan de restauratie van mijn Lijsternest heeft gespendeerd?  Meubels, tegels, fondaties, oude boeken en het dodenmasker van Nonkel Guido (Gezelle nvfr), het heeft zwaar te lijden onder al die consternatie.   

Een sterveling beziet zijn leven en de wereld gelijk een schichtig paard staart binnen de contouren van zijn oogkleppen.  Maar wezens in een verloste zijnstoestand, gelijk ik, onze blik gaat wijd, ons gemoed is zo gerust.  Wilt ge echt géén nietszeggende trivialia horen, over mijn oeuvre of persoon?  Verwacht ge waarlijk ‘Sprekende Visioenen aangaande Charlie Hebdo en het lachen van Mohammed'?!  

Zelf was de profeet naar verluidt niet vies van een schuine mop of scheve zwans ter gelegener tijd.  De kunst van het schateren beoefende hij met zichtbaar plezier. En verdrietige ouders waren zijns inziens het best te troosten met een geestigheid.  Maar geestig, spottend of bijtend bedoeld of niet - prenten over zijn persoon zijn laster volgens de islam, omdat ge via zijn beeltenis niet de Ene god, Allah, maar een afgod aanbidt.  

Misschien dat de doorsnee humorist-komiek zich de afgelopen jaren beter aan deze regel had gespiegeld en zich had afgevraagd of hij met zijn grappen ook niet iets ànders dan de god van de humor aanbad - maatschappelijk aanzien, macht, sensatie, geld, bekendheid of wie weet, den afgod van het lachen zelf.  Had de doorsnee humorist-komiek meer ingezet op de mop en minder op het effect - had zijn tong meer respect betoond voor het verstand van het publiek dan voor het gat van de aanwezige minister - had hij publiek en minister meer de zaal uitgejaagd met oprechte verwondering, dan ze binnen gelokt met misplaatste verontwaardiging - hadden de gazettenschrijvers de komieken niet verward met politiekers, en de politiekers niet met komieken - dan bestonden er zoveel Charlie Hebdo's dat ge wel gans de wereld moest opblazen als ge ze allemaal het zwijgen wilde opleggen.    

Maar wat peinst ge zelf?  Humor is niet mijn rayon of specialiteit.  En wat betreft de gebruiken en geplogenheden van de profeet, die kent de mensheid slechts via de hadith en andere verhalen-van-horen-zeggen.  Hoe kunt ge daar enige staat op maken?  

Ik zie dat ge bij lectuur van mijn levensbeschrijvingen noteert: ‘Is Stijn Streuvels een oude Germaanse eik, dan zijn zijn biografieën eeuwig zingende Vlaamse loverbossen.'  Staat me toe te citeren uit iets dat ge in een andere kamer in mijn eigen huis aan het schrijven zijt: ‘De leugens die met wetenschappelijke precisie over ons zijn verzonnen, staan te lezen op de wikipedia-pagina van ons gezicht.'  

Hoe zoudt gij u voelen als ge uw eigen leven moest lezen, alsof het door een ander persoon werd geleefd?    Zoekt de schrijver in-zijn-werk.     

En houdt op met dat kloppen.  Ik verschijn klokslag middernacht.  

Stijn Streuvels   

 

 

DE KOAN VAN IEDEREEN  

NACHTELIJK SYMPOSIUM OVER TERRORISME - MET G. GEZELLE, H. D. BALZAC, N. CHAMFORT, CONFUCIUS, N. HODJA EN VELE ANDERE INTERNATIONALE GEESTEN  
Het Lijsternest (sic), schrijversresidentie Stijn Streuvels
Ingooigem (sic), 21 januari 2015, 00:13  

(Een schrijvershuis op een heuvel, in de uitgestrekte velden van Vlaanderen. De werkkamer-bibliotheek van de schrijver.  Middernacht.  De geest van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) verschijnt.)  

GEEST GUIDO GEZELLE: We beantwoorden de wereldwijde oproep overal uit de boeken te verschijnen, en ons te bezinnen over de mensen, hun angsten en het geweld.  Geesten uit de bibliotheek van Stijn Streuvels, kom te voorschijn.  

(Een schare geesten van internationale slag verschijnt in een wolk boven de werktafel van de schrijver.)  

GEEST GUIDO GEZELLE: Zijn het zwaard en de pen tegengestelde entiteiten?  

GEEST ERASMUS: Het zwaard is de pen in stoffelijke vorm.  

GEEST MICHEL DE MONTAIGNE: De pen is het geestelijke zwaard.  

GEEST GUIDO GEZELLE: Terroriseert Charlie Hebdo de islam met zijn prenten van de profeet?  

GEEST KWAI CHANG CAINE: Een prent van Charlie Hebdo is voor de islam als de oorveeg van de Zen-meester voor zijn leerling. 

GEEST DAVID CARRADINE: Zoals de oorveeg de Zen-leerling helpt met het oplossen van zijn koan - een onmogelijk te beantwoorden vraag - helpt een Charlie Hebdo-spotprent de islam in haar zoektocht naar de koan van haar geloof.  

GEEST GUIDO GEZELLE:  Wat is de koan van de islam?  

GEEST HEILIGE ANTHONIUS: De koan van de christenen.  

GEEST GUIDO GEZELLE: Wat is de koan van de christenen?  

GEEST CONFUCIUS: De koan van iedereen.  

GEEST GUIDO GEZELLE Wat is de koan van iedereen?  

GEEST JEAN MESLIER: ‘Wie-is-de-god-van-god?'  

GEEST ARTHUR SCHOPENHAUER: ‘Waar-is-de-mens-in-de-mens?'  

GEEST NASREDDIN HODJA: En ‘Zijn-solden-nog-solden-als-er-altijd-solden-zijn?'  

GEEST GUIDO GEZELLE: We zouden het hebben over geweld in de wereld en haar vele en complexe oorzaken.  

GEEST NASREDDIN HODJA: Is het niet gewoon allemaal de schuld van de media?  

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De moderne media zijn de voortzetting van het ancien regime zoals we dat in het absolutistische Frankrijk hebben gekend.  Een kleine kaste beheert nog altijd de middelen, de kanalen en de macht.  Het wereldwijde web is de digitale provincie waar enkel de plaatselijke notabelen mogen spreken in naam van het almachtige Versailles.   

GEEST HONORE DE BALZAC: Graag enige nuance.  Het merendeel van de moderne journalisten gelooft wel degelijk in de waarheid van vele waarheden en in oprecht onthecht engagement.  Zij zijn de monniken van het derde millennium maar worden door hun eigen moderne media elke dag voor hun geloof vernederd en vervolgd.  

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-getal.  Een niet-traditionele religie die geen voeling met de werkelijkheid meer heeft en enkel gelooft in de waarheid van het eigen ego.   

GEEST HONORE DE BALZAC: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-woord.  Een kleine sekte die in samenspraak met de politiek zelfs de mooiste journalistenwoorden perverteert tot landmijnen in de taal.  In hun rangen bevinden zich de ware terroristen.  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Wil de mensheid zichzelf en de journalistiek van alle terrorisme redden, dan moeten de Mensen-van-Het-Woord met alle mogelijke middelen en maatregelen worden aangepakt.  

GEEST AUGUSTINUS:  Ze dienen te worden geschaduwd?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En afgeluisterd.   

GEEST MAO ZEDONG:  Gehackt?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En gestalkt.  

GEEST ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE :  Achtervolgd?  Opgejaagd?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En onschadelijk gemaakt.  

GEEST NASREDDIN HODJA : Maar door wie?  

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Door zichzelf.  

GEEST KWAI CHANG CAINE:  Waar blijft de geest van Stijn Streuvels?  

(De geesten van Mohammed, Jezus Christus en Gautama Boeddha nemen kennis van een aantal boeken op de schrijftafel.  Ze ontdekken een zesdelige reeks, gestructureerd in drie tweeluiken, met als titel ‘Confidenties aan een ezelsoor'.  Ze treffen ook een werkschema voor een bibliotheek nieuwe delen aan, alsook een uitgebreide huisapotheek levensverlengende elixirs.  Mohammed, Jezus Christus en Boeddha lezen nieuwsgierig de naam van de schrijver van de boeken.  Geluid van een sterveling op de trap.  Alle geesten schrikken. De sterveling opent de deur van de schrijfkamer en spreekt onzeker tot het donker.)  

STERVELING:  Hallo?...  

(De geesten verdwijnen in de boeken.  De sterveling knipt het licht aan. Er staat een boeddha op zijn schrijftafel.  Meer nog dan anders lijkt die te glimlachen.  De sterveling gaat zijn tanden poetsen en legt zich te ruste.  De heuvel waarop zijn schrijvershuis is gebouwd, is in volslagen duisternis gehuld.  Zijn schrijfkamer-bibliotheek en zijn boeken baden de rest van de nacht in stemmig licht.)

WIT           

Top

Bookmark and Share Terug